Hlavní informace

BactoCount IBC-m

bactocount-ibc-m

Počítač baktérií BactoCount™ IBC-M je poloautomatický přístroj, pracující na principu průtokové cytometrie, a slouží k rychlému stanovení počtu baktérií v syrovém mléce, počtu případně somatických buněk.

Manuální verze je odvozena z plně automatické verze přístroje s rychlostmi 50-100-150 vzorků. Vzorek mléka je natažen do nádobky, kde na něj působí inkubační reagencie tvořená čisticím pufrem, proteolytickým enzymem a fluorescenčním barvivem. Tento roztok způsobí rozklad somatických buněk, rozpuštění tukových globulí a bílkovin, a podpoří propustnost baktérií k obarvení jejich DNA. Během inkubace je vzorek ošetřen manuálně ultrazvukovým způsobem.
Po inkubační periodě je část připraveného vzorku přemístěna do průtokového cytometru, kde jsou jednotlivé baktérie vystaveny intenzívnímu zelenému světlu laseru a fluoreskují. Tento fluorescenční signál je zaostřen optikou, filtrován, a detekován fotonásobičem. Intenzita a šířka pulsů je zaznamenána a použita jako vstupní parametr. Po kalibraci jsou vytříděné pulsy přepočítány na individuální počty baktérií. Výsledky i cytogramy jsou archivovány. Celý systém je řízen výkonným PC s přátelským softwarem, s výstupem displej, tiskárna, disketa, event. CD-R, ethernet, internet.

Nově je BactoCount IBC-m vybaven dotykovou obrazovkou umožňující snadnější obsluhu v podmínkách laboratoře.

Prospekt výrobce ke stažení zde.

Prospekt v českém jazyce ke stažení pdfzde.

Systém se principiálně skládá ze tří částí - hydraulické, optické a elektronické.

Hydraulická část je tvořena externím inkubátorem, automatickou pipetou, přesnými dávkovacími čerpadly poháněnými krokovými motory a měřicí buňkou průtokového cytometru. Mléko je po nasátí filtrováno 100 µm filtrem, dopraveno do inkubátoru vyhřátého na 50 °C, a přidána reagencie filtrovaná přes 0,2 µm filtr. Během inkubace se několikrát opakuje ultrazvukové ošetření vzorku.
Poté je část inkubovaného vzorku nasáta do cely průtokového cytometru, která je tvořena vysoce přesně opracovanou průhlednou kyvetou, ve které je zajištěno stálé izostatické laminární proudění neutrální kapaliny. Do tohoto proudu je dopraven hydraulicky zaostřený lineární řetězec obarvených buněk.
Optickou část tvoří na jedné straně zdroj přesně zaostřeného laserového světla, poté průtočná buňka, a nakonec vysoce citlivý fotonásobič. Jednotlivé mikroorganismy, obarvené vhodným barvivem (ne akridin oranž!) fluoreskují, jednotlivé pulsy jsou zaostřeny optikou, filtrovány a zachyceny detektorem k dalšímu zpracování.
Elektronická část, řízená osobním počítačem, vyhodnocuje výsledný signál a přepočítává s automatickým diskriminátorem distribuci množství a síly záblesků na celkový počet. Kromě toho se stará o veškeré mechanické činnosti systému. Součástí řízení je i vyspělá diagnostika. Hardware PC umožňuje zobrazování dat a diagramů včetně vitálních funkcí počítače buněk na displeji, uchovávání dat na tiskárně, pevném disku, disketě čí posílání přes modem. Software je uživatelsky příjemný a jednoduchý na obsluhu, samozřejmostí je obsluha v národním jazyce s uživatelsky nadefinovanými parametry.
Speciálními funkcemi přístroje jsou naprostá bezpečnost při práci s chemikáliemi (míchají se automaticky, odpad je jímán do sorbentu) a možnost automatického spuštění stroje ve stanovenou hodinu (ušetří se 15 minut).

Doba analýzy < 1 min  
Doba inkubace < 10 minut
Měřicí rozsah 2 k - 10 M individuálních baktérií v 1 ml
Opakovatelnost Sr < 0,07 (log) [10 - 50 k]
  Sr < 0,06 (log) [51 - 100 k]
  Sr < 0,05 (log) [101 - 300 k]
  Sr < 0,03 (log) [> 301 k]
Přesnost Sy,x < 0,30 (log) [IDF 100B;1991 nebo AOAC 986.33]
Přenos < 0,05 %
Pracovní faktor < 100
Spotřeba na test mléko 0,5 - 1 ml
  reagencie 3 ml
  2 % roztok RBS 250 ml za hodinu
Napájení 230 V, 50 Hz, 550 VA
Rozměry 58 x 47 x 38 cm, 30 kg

 

V současné době je připravována knihovna jednotlivých cytogramů na čistých kulturách, aby byla zákazníkům k dispozici i informace o složení mikroflóry jednotlivých vzorků.

 

{rsform 1}